Priėmimas į įstaigą

Įstaigoje teikiamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Vaikų priėmimas į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vykdomas vadovaujantis Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-300

Ikimokyklinio ugdymo grupėse ugdomi vaikai nuo gimimo iki 6(7) metų. Atsižvelgus į ugdomų vaikų amžiaus ypatumus, jos skirstomos pagal tipus į lopšelio grupes vaikams nuo gimimo (1 metų) iki 3 metų ir darželio grupes vaikams nuo 3 iki 5(6) metų.

Priešmokyklinio ugdymo grupėse ugdomi vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Išimties atveju tėvų prašymu priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas 5 metų vaikams Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

IŠRAŠAS

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės

tarybos 2021 m. gruodžio 22 d.

sprendimu Nr. T2-300

VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

TVARKOS APRAŠAS

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į ĮSTAIGAS PATEIKIMAS

 1. Prašymus dėl vaikų priėmimo (toliau – Prašymas) į Įstaigaselektroniniu būdu Sistemoje pildo vienas iš tėvų, kuris ne mažiau kaip 1 mėnesį kartu su vaiku yra deklaruotas Klaipėdos mieste. Tėvai Prašymus pildo elektroniniu būdu, prisijungę prie Savivaldybės interneto svetainės www.klaipeda.lt paskyros „Priėmimas į darželius“ https://ikimokyklinis.klaipeda.lt/ (toliau – Savivaldybės interneto svetainė).
 2. Tėvų užpildytus elektroninius Prašymus Sistemaautomatiškai patikrina ir įregistruoja.
 3. Prašymai priimami ir Sistemoje registruojami nuolat.
 4. Sistema, įregistravus Prašymą, vaikui suteikia identifikacinį numerį (toliau – ID) ir priskiria vaiką į eilę.
 5. Sistema elektroniniu paštu arba SMS automatiškai informuoja tėvus apie sėkmingą Prašymo įregistravimą.
 6. Tėvai Savivaldybės interneto svetainėje https://ikimokyklinis.klaipeda.lt/ gali pasitikrinti savo vaiko vietą eilėje bei kitą susijusią informaciją. Kiekvienų metų sausio mėnesį pradedama rodyti eilė ateinantiems mokslo metams.
 7. Tėvai Prašymą Sistemoje gali koreguoti, neprarasdami pirminio Prašymo registravimo datos, šiais atvejais:

17.1. norėdami patikslinti asmeninius ir kontaktinius duomenis (tėvų, vaikų vardai ar pavardės, telefono Nr., el. pašto adresas, gyvenamasis adresas);

17.2. norėdami pakeisti vietomis pasirinktų Įstaigų eiliškumo tvarką;

17.3. norėdami pakoreguoti pageidaujamą pradėti lankyti Įstaigos datą;

17.4. norėdami panaikinti pasirinktą Įstaigą.

 1. Pasikeitus gyvenamajai vietai mieste, galima pakeisti 1 ar 2 Sistemoje užregistruotas Įstaigas, jeigu yra poreikis. Tokiu atveju paliekama pirminė registracijos data tų Įstaigų, kurios yra nekeičiamos. Naujai pasirinktų Įstaigų registracijos data bus pakeista į vėlesnę registracijos datą, t. y. į datą, kai tėvai, pageidaudami pakeisti pasirinktas įstaigas (-ą), kreipėsi į Sistemos tvarkytoją.
 2. Kitais atvejais Prašymuose užregistruotų duomenų keitimas, išskyrus Aprašo 17 ir 18 punktuose numatytus atvejus, Sistemoje vertinamas kaip naujų Prašymų, naikinančių ankstesniuosius, užregistravimas. Kiekvienas naujas prašymas priimti vaiką ar pakeisti Įstaigą panaikina ankstesnįjį.
 3. Tėvų, kurių deklaruota gyvenamoji vieta kartu su vaiku yra kitose savivaldybėse, prašymai Sistemoje neregistruojami. Tėvai, pageidaujantys, kad jų vaikas lankytų Įstaigą, turi kreiptis į Savivaldybės administracijos direktorių su prašymu. Sprendimus dėl šių vaikų priėmimo nagrinėja Vaikų priėmimo į ikimokyklines ir priešmokyklines grupes komisija (toliau – Priėmimo komisija). Kitos savivaldybės teritorijoje gyvenantis vaikas (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą) į ikimokyklinio ugdymo grupę priimamas Priėmimo komisijos sprendimu tuo atveju, jei į Įstaigą priimti visi Sistemoje užregistruoti pageidaujantieji ir dar yra laisvų ugdymo vietų, ir jei savivaldybių tarybų abipusiu sutarimu savivaldybės yra sudariusios sutartis dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo ir atsiskaitymo.

III SKYRIUS

EILIŲ SUDARYMO PRINCIPAI

 1. Be eilės pirmumo teise priimami vaikai šiais atvejais:

23.1. Savivaldybės vaiko gerovės komisijos siūlymu, kai vaikui skiriamas privalomas ikimokyklinis ugdymas, priėmus sprendimą Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu;

23.2. jei šeimoje vienu metu gimę du ar daugiau vaikų, Priėmimo komisijai priėmus sprendimą;

23.3. vaikai, turintys klausos sutrikimą, į specializuotas įstaigas, Priėmimo komisijai priėmus sprendimą;

23.4. kitais nenumatytais atvejais, kai vaiko ugdymo situaciją reikia spręsti nedelsiant, Priėmimo komisijai priėmus sprendimą.

 1. Sudarant eiles, prioriteto teisė Prašymams suteikiama:

24.1. vaikams, kurių broliai ar seserys jau lanko pageidaujamas lankyti įstaigas, Sistemai automatiškai patikrinus duomenų teisingumą;

24.2. įvaikintiems vaikams ir vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa, Priėmimo komisijai priėmus sprendimą;

24.3. vaikams, kurių vienas iš tėvų Prašymo pateikimo metu dirba pageidaujamoje lankytiįstaigoje, Sistemai automatiškai patikrinus duomenų teisingumą;

24.4. vaikams, kai abu vaiko tėvai yra bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo Įstaigų mokiniai arba universitetų, kolegijų nuolatinių profesinio bakalauro, bakalauro, magistrantūros studijų studentai, kurie mokosi (studijuoja) valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose, pateikus tai patvirtinančius dokumentus Sistemoje;

24.5. vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir pageidaujantiems lankyti specialiąsias įstaigas (grupes) ar specializuotas įstaigas, galinčias teikti kvalifikuotą pagalbą. Tokiu atveju, registruojant Prašymą, Sistemoje tėvai pažymi, kad vaikas turi specialiuosius ugdymosi poreikius ar vaikui reikalinga specialioji pagalba, susijusi su vaiko sveikata (alerginiai susirgimai, regos, klausos, kalbėjimo ir kalbos sutrikimai ir kt.). Sistema priskiria Prašymą į atskirą eilę pagal 27 punkte nurodytą algoritmą.

 1. Prioriteto teisė nesuteikiama vaikams, gyvenantiems arčiau pasirinktos Įstaigos, kadangi Įstaigoms nėra priskiriamos aptarnavimo teritorijos.
 2. Prašymai, kuriuose nurodytos prioriteto teisę suteikiančios priežastys, generuojant eiles išdėstomi vadovaujantis principu: vienas Prašymas vaiko, kurio priėmimui suteikiama prioriteto teisė, ir trys Prašymai vaikų iš eilės pagal Prašymo registravimo datą.
 3. Prioriteto teisė suteikiama tik generuojant eiles pagal Prašymus, registruotus tais pačiais metais. Prioriteto teisė nesuteikiama prieš Prašymus, pateiktus ankstesniais metais, t. y. vėlesniais metais pateikti prioriteto teisę turintys Prašymai neturi pirmumo teisės prieš bet kokius ankstesniais metais pateiktus Prašymus.

IV SKYRIUS

GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMO PRINCIPAI

 1. Kasmet iki kovo 31 d. Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo grupių skaičių ir ugdymo jose modelį nustato Savivaldybės administracijos direktorius, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių ir ugdymo jose modelį – Savivaldybės taryba.
 2. Savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės komplektuojamos pagal higienos normose nustatytus reikalavimus.
 3. Preliminari informacija, kiek bus laisvų vietų pagal Įstaigas ir vaikų amžių jose, kasmet paskelbiama sausio–kovo mėnesiais.

 

V SKYRIUS

VAIKŲ PRISKYRIMAS ĮSTAIGOMS. VAIKŲ PRIĖMIMAS

 

 1. Pagal kalendoriniais metais Sistemoje sugeneruotas eiles vaikų priskyrimas Įstaigoms vykdomas nuo gegužės mėnesio einamiesiems mokslo metams, kurie prasideda rugsėjo 1 d.
 2. Vaikus įstaigoms Sistema priskiria automatiškai iš laukiančiųjų eilės pagal III skyriaus nuostatas.
 3. Jei prašyme pirmu numeriu nurodytoje Įstaigoje nėra laisvų vietų, vieta skiriama antru numeriu pažymėtoje Įstaigoje, jei joje yra laisvų vietų, ir t. t. Jeigu visose prašyme pažymėtose Įstaigose nėra laisvų vietų, prašymas lieka laukiančiųjų eilėje.
 4. Tėvai apie vaikų priskyrimą Įstaigoms informuojami automatiškai elektroniniais pranešimais arba SMS.
 5. Tėvai, pasirinkę Sistemos pagrindu priskirtą Įstaigą, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimų apie priskyrimą gavimo privalo:

41.1. nuvykti į Įstaigą ir pateikti su vaikų priėmimu susijusius dokumentus (kopijas);

41.2. informuoti telefonu, elektroniniu ar registruotu laišku Įstaigos vadovą apie kitas dokumentų (kopijų) pateikimo datas, jeigu dėl ligos, išvykimo ar kitų svarbių priežasčių nustatytu terminu atvykti į Įstaigą negali.

 1. Priskirti Įstaigoms vaikai iš laukiančiųjų eilės Sistemoje perkeliami į lankančių Įstaigas vaikų sąrašus, suskirstytus pagal grupių tipus (lopšelio, darželio, priešmokyklinio ugdymo).
 2. Jeigu tėvai nustatytu laiku, gavę elektroninį pranešimą, nepatvirtina savo sutikimų arba atsisakymų ugdyti vaiką priskirtoje Įstaigoje arba priskirtai Įstaigai nepateikia reikiamų dokumentų (kopijų), Sistemos naudotojas, atsakingas už Sistemos duomenų tvarkymą, įspėja tėvus telefonu ar elektroniniu paštu dėl vaiko išregistravimo iš Sistemos. Įstaigos Sistemos naudotojas po 5 kalendorinių dienų nuo pateikto įspėjimo Sistemoje pažymi vaiko neatvykimą ir išregistruoja vaiką iš Sistemos.
 3. Vaikai, išregistruoti iš Sistemos, gali būti joje registruojami iš naujo Aprašo nustatyta tvarka. Tėvų Prašymui nesuteikiama buvusio Prašymo data ir vaiko eilės numeris.
 4. Tėvai vaiko priskirtai Įstaigai pateikia:

46.1. Prašymą, kuris išspausdinamas iš Sistemos Įstaigoje ar pačių tėvų iš anksto. Prašymą vienas iš tėvų pasirašo;

46.2. priimto ugdytis vaiko tapatybę patvirtinantį dokumentą (jo kopiją);

46.3. specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus (jų kopijas) teisės aktų nustatyta tvarka;

46.4. gydytojo ar pedagoginės psichologinės tarnybos arba specialisto, įvertinusio vaiko sveikatos būklę, vertinimo pažymą ar rekomendaciją, kurioje nurodyta būtina Įstaigoje pagalba, jei vaikas turi sveikatos sutrikimų, nepažeidžiant teisės aktų nustatytos tvarkos;

46.5. prioriteto teisę patvirtinančius dokumentus, jei vaikas priimamas prioriteto tvarka;

46.6. kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys ir į Įstaigą priimtų vaikų tėvai papildomai pateikia dokumentus, įrodančius, kad jie įtraukti į sąrašus vaikų, už kuriuos savivaldybės įsipareigoja kompensuoti išlaidas bendros sutarties tarp savivaldybių pagrindu (jeigu tokia sutartis pasirašyta).

 1. Vaikų priėmimas Įstaigoje įforminamas mokymo sutartimi.
 2. Mokymo sutartis sudaroma iki pirmosios vaiko ugdymosi dienos konkrečios ugdymo programos laikotarpiui (ikimokyklinio, priešmokyklinio).
 3. Nuo pirmos vaiko ugdymo dienos prasideda švietimo santykiai ir privalomas Įstaigos lankymas. Jeigu vaikas nelanko Įstaigos daugiau kai vieną mėnesį, Įstaigos vadovas turi susisiekti su tėvais ir išsiaiškinti, ar vaikui reikalinga ugdymosi vieta. Tėvai motyvuotą paaiškinimą turi pateikti raštu. Jeigu vaikui nebereikia ugdymosi vietos, Sistemos naudotojas vaiką išbraukia iš Įstaigą lankančių vaikų sąrašų.
 4. Tėvai, sudarę mokymo sutartį ir pageidaujantys po vaiko nesėkmingo adaptacinio periodo atidėti Įstaigos lankymo pradžios datą metams, teikia prašymą Priėmimo komisijai. Priėmimo komisijai nusprendus tenkinti prašymą, vaikas grąžinamas Sistemoje į eilę pagal pirminio Prašymo pateikimo datą.
 5. Tėvai, pageidaujantys, kad jų vaikai, pabaigę ikimokyklinio ugdymo programą, tęstų ugdymą pagal priešmokyklinio ugdymo programą lankomose Įstaigose, Įstaigų vadovams pateikia prašymus ne vėliau kaip iki gegužės 1 d. Su tėvais, kurių deklaruota gyvenamoji vieta kartu su vaiku yra Savivaldybė, pasirašomos mokymo sutartys dėl priešmokyklinio ugdymo programos, vadovų įsakymais jie paskiriami į konkrečias grupes, tai pažymima Sistemoje ir vaikai įrašomi į mokinių registrą. Vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota kitų savivaldybių teritorijoje, į priešmokyklinio ugdymo grupes priimami pagal 31 punkto nuostatas.
 6. Esant laisvoms vietoms, vaikai Įstaigoms priskiriami visus metus iš laukiančiųjų eilėje.

VI SKYRIUS

LANKOMŲ ĮSTAIGŲ KEITIMAS

 1. Tėvams, pageidaujantiems keisti vaikų lankomas Įstaigas, sudaromos galimybės:

57.1. pasikeisti vaikų ugdymosi vietomis, tėvams sutarus tarpusavyje;

57.2. registruoti vaikus Sistemoje.

 1. Pasikeisti vaikų ugdymosi vietomis, tėvams sutarus tarpusavyje, galima, jei vaikai yra vienodo amžiaus, tokių pačių ugdymosi poreikių ir apie pasikeitimą informuoti lankomų Įstaigų vadovai.
 2. Tėvai dėl vaikų pasikeitimo ugdymosi vietomis pateikia prašymus Savivaldybės administracijos direktoriui Klientų aptarnavimo skyriuje (Liepų g. 11).
 3. Vaikų pasikeitimus ugdymo vietomis Sistemoje įvykdo Sistemos tvarkytojas, patikrinęs tėvų prašymuose nurodytos informacijos teisingumą.
 4. Tėvai, registruojantys vaikus Sistemoje dėl lankomos Įstaigos pakeitimo, nurodo 1 Įstaigą, kurią pageidautų lankyti. Taip pat patys tėvai turi galimybę Sistemoje anuliuoti duomenis apie pageidaujamą Įstaigos keitimą, jei nusprendžia, kad nebenori keisti Įstaigos.
 5. Sistema automatiškai užregistruoja naujus Prašymus dėl Įstaigos keitimo ir priskiria vaikus į laukiančiųjų eilę.
 6. Vaikų priskyrimas ir priėmimas į keičiamas Įstaigas organizuojamas tokia pat tvarka, kaip ir vaikų, laukiančių eilėje.
 7. Tėvams atsisakius priskirtos keičiamos Įstaigos, Sistemos naudotojas neatvykimą pažymi Sistemoje ir praneša Sistemos tvarkytojui, kuris išregistruoja vaiką iš eilės. Toliau vaikas ugdosi lankomoje Įstaigoje.
Informacija atnaujinta — 2022 sausio 9 | << ATGAL

Paieška svetainėje

Klaipėdos lopšelis-darželis „Pakalnutė“ savivaldybės biudžetinė įstaiga, ugdomoji kalba – rusų.

Vykdomos neformaliojo (ikimokyklinio, priešmokyklinio) ugdymo programos.

Steigėjas

Steigėjas

Klaipėdos lopšelis-darželis „Pakalnutė“
Įstaigos kodas 190437470

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Jelena Čiupalova

I. Simonaitytės g. 15, 95124 Klaipėda
Direktoriaus tel., faksas: (8 46) 32 45 44
El. p. pakalnutesekretore@yahoo.com
Įstaigos darbo laikas: 7:30 – 18:00 val.

2024 © Klaipėdos l-d „Pakalnutė“
Kalba »
NEĮGALIESIEMS