Pranešėjų apsauga

PRANEŠĖJŲ APSAUGA. VIDINIS KANALAS.

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas)  įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Pakalnutė“ (toliau – Įstaiga) vidiniu pranešimu apie pažeidimus teikimo kanalu apie pažeidimą gali pateikti bet kuris asmuo, kurį su Įstaiga sieja ar siejo darbo santykiai. Vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale užtikrinamas informaciją apie pažeidimus pateikusių asmenų ar su pažeidimu susijusių asmenų konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas tik tais atvejais, kai:

 1. to raštu prašo pats asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

 2. asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją. Žinomai melagingą informaciją pateikęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Pažeidimas – Įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių santykių su Įstaiga arba įdarbinimo ar kitų iki sutartinių santykių metu.

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

 2. pavojaus aplinkai;

 3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

 4. neteisėtos veiklos finansavimo;

 5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

 6. neteisėtu būdu įgyto turto;

 7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

 8. kitų pažeidimų.

Kompetentingu subjektu administruoti Įstaigos vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą (nagrinėti juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrinti asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus konfidencialumą) Įstaigos direktorius įsakymu yra paskirtas atsakingas asmuo.

Informaciją apie korupciją ir pastebėtus pažeidimus galima pateikti šiais būdais:

 1. Įstaigoje per vidinį informacijos teikimo kanalą – el. p. pranesk.pakalnute@gmail.com. Rekomenduojame pranešimą teikti užpildant šią Pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimu, nurodant kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.; sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes; savo vardą, pavardę, asmens kodą ar gim. datą, darbovietę, kontaktinius duomenis: elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis ryšiui palaikyti; nurodant, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

 2. Tiesiogiai kompetentingam subjektui: Larisai Jarovik, tel. (8 46) 34 47 61 arba atvykus nurodytu adresu (I. Simonaitytės 15, Klaipėda) kreipiantis į šį asmenį tiesiogiai.

Apie korupciją taip pat galima pranešti Prokuratūrai tiesiogiai.

Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarka numatyta Klaipėdos lopšelio-darželio „Pakalnutė“ informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos apraše (parsisiųsti PDF formatu) patvirtintame įstaigos direktoriaus 2023 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-15

Pranešėjų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai ir kita aktuali informacija:

 1. Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas :

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2986b360db3611e7910a89ac20768b0f/asr

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“:

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c5d99180ed8a11e88568e724760eeafa

Pranešimų per 2023 m. nebuvo gauta bei perduota teisėsaugos institucijoms.

SVARBU. Siunčiant pranešimą apie pažeidimą paštu, po Administracijos pavadinimu, turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“.

Apie korupciją taip pat galima pranešti Prokuratūrai tiesiogiai.

Asmuo dėl pažeidimo kreipiasi tiesiogiai į kompetentingą instituciją, kai yra bent viena iš šių aplinkybių:

   • pažeidimas turi esminę reikšmę viešajam interesui;

   • būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala;

   • vadovaujantys, su įstaiga darbo ar sutartiniais santykiais siejami asmenys patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus;

   • informacija apie pažeidimą buvo pateikta per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo imtasi, buvo neveiksmingos;

   • yra pagrindas manyti, kad, pateikus informaciją apie pažeidimą vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, pranešėjo anonimiškumas ar asmens konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti;

   • Įstaigoje nėra veikiančio vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo;

   • asmuo negali pasinaudoti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, nes jo su Įstaiga nebesieja darbo ar kiti teisiniai santykiai.

 1. Viešai.

Viešai informacija apie pažeidimą gali būti teikiama, siekiant pranešti apie gresiantį pavojų žmonių gyvybei, visuomenės sveikatai ar aplinkai, kai siekiant užkirsti kelią tokiai grėsmei būtina imtis skubių veiksmų ir dėl laiko stokos nėra galimybių apie pažeidimą pranešti kitais būdais arba kitais būdais pranešus apie pažeidimą nebuvo laiku imtasi reikiamų veiksmų.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui garantijų pagal įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Teisinės gynybos priemones:

 • Informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens, pagalbininko, pranešėjo, su pažeidimu susijusio asmens teisių ir jų gynimo priemonių negali būti atsisakoma, jos negali būti ribojamos ar paneigiamos darbo santykių, arbitražiniais ar jokiais kitais susitarimais.

 • Kai pranešėjui daromas neigiamas poveikis, apie tai jis praneša kompetentingai institucijai.

 • Kai neigiamas poveikis daromas asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą per Savivaldybės vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, jis pateikia pranešimą kompetentingai institucijai, kuri sprendžia klausimą dėl asmens pripažinimo pranešėju.

 • Informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo, pranešėjas (pranešėjo šeimos nariai, giminaičiai, kolegos, dirbantys savivaldybėje arba kitame su savivaldybę subordinaciniais ryšiais susijusiame juridiniame asmenyje, kuriame informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens šeimos narys, giminaitis, kolega dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo gali patirti neigiamų padarinių) dėl patiriamų neigiamo poveikio priemonių nulemtų padarinių gali kreiptis į teismą. Asmuo, kurį su Savivaldybe sieja tarnybos santykiai, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymu, turi teisę ginčyti dėl jo priimtą ir neigiamų padarinių keliantį administracinį sprendimą arba kitokį veiksmą ar neveikimą.

 • Pranešėjas turi teisę į atlyginimą už vertingą informaciją ir kompensaciją dėl patiriamo neigiamo poveikio ar galimų padarinių dėl jo pateikto pranešimo.

Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarka numatyta informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-17 įsakymu Nr. AD1-104 „Dėl informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtinti:

 • Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;

 • Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;

 • Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

Pranešimų per 2023 m. nebuvo gauta bei perduota teisėsaugos institucijoms.

Pranešimų per 2022 m. nebuvo gauta bei perduota teisėsaugos institucijoms.

Klaipėdos lopšelio-darželio Pakalnutė informacijos apie pažeidimus yteikimo tvarkos aprašas

Informacija atnaujinta — 2024 birželio 18 | << ATGAL

Paieška svetainėje

Klaipėdos lopšelis-darželis „Pakalnutė“ savivaldybės biudžetinė įstaiga, ugdomoji kalba – rusų.

Vykdomos neformaliojo (ikimokyklinio, priešmokyklinio) ugdymo programos.

Steigėjas

Steigėjas

Klaipėdos lopšelis-darželis „Pakalnutė“
Įstaigos kodas 190437470

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Jelena Čiupalova

I. Simonaitytės g. 15, 95124 Klaipėda
Direktoriaus tel., faksas: (8 46) 32 45 44
El. p. pakalnutesekretore@yahoo.com
Įstaigos darbo laikas: 7:30 – 18:00 val.

2024 © Klaipėdos l-d „Pakalnutė“
Kalba »
NEĮGALIESIEMS