Priėmimas į įstaigą

Įstaigoje teikiamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Vaikų priėmimas į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vykdomas vadovaujantis Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-352.

Ikimokyklinio ugdymo grupėse ugdomi vaikai nuo gimimo iki 6(7) metų. Atsižvelgus į ugdomų vaikų amžiaus ypatumus, jos skirstomos pagal tipus į lopšelio grupes vaikams nuo gimimo (1 metų) iki 3 metų ir darželio grupes vaikams nuo 3 iki 5(6) metų.

Priešmokyklinio ugdymo grupėse ugdomi vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Išimties atveju tėvų prašymu priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas 5 metų vaikams Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

Vaikai gali būti priimami pirmumo teise, kai pirmenybę suteikiančias priežastis sistema patikrina automatiškai arba protokolinį sprendimą priima Savivaldybės vaikų priėmimo komisija (toliau – Priėmimo komisija).

Pirmumo teise priimami:

1. vaikai, kurių broliai ar seserys jau lanko pageidaujamas lankyti įstaigas, sistemai automatiškai patikrinus duomenų teisingumą;
2. įvaikinti vaikai;
3. vaikai, kurių abu tėvai yra bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų mokiniai arba universitetų, kolegijų nuolatinių studijų studentai;
4. vaikai, kurių vienas iš tėvų Prašymų pateikimo metu dirba pageidaujamose lankyti įstaigose ne mažiau kaip 2 metus.
Be eilės priimami:
1. vaikai, kurie auga socialinės rizikos šeimose ir Savivaldybės vaiko gerovės komisijos sprendimu jiems skiriamas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas;
2. trys ar daugiau vienu metu šeimoje gimę vaikai.

Prašymų dėl vaikų priėmimo į grupės užregistravimas:

Prašymus dėl vaikų priėmimo (toliau – Prašymas) elektroniniu būdu sistemoje pildo vienas iš tėvų, kuris ne mažiau kaip 1 mėnesį kartu su vaiku deklaruotas Savivaldybės teritorijoje, arba Prašymą vienas iš tėvų pateikia raštu Savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje (toliau – Vieno langelio poskyris) Liepų g. 11.
Elektroninius Prašymus tėvai pildo savarankiškai, prisijungę prie Savivaldybės interneto svetainės www.klaipeda.lt paskyros „Priėmimas į darželius“ (toliau – Savivaldybės svetainė). Tuo atveju, jeigu tėvai neturi kompiuterio ar interneto prieigos, jie gali elektroninius Prašymus pildyti Savivaldybėje tam tikslui įrengtoje kompiuterizuotoje darbo vietoje prie Savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyrio (toliau – Vieno langelio poskyris), Liepų g. 11.

Tėvai elektroniniuose ar rašytiniuose Prašymuose nurodo:

1. vaiko ir tėvų asmens duomenis, deklaruotas ir faktines gyvenamąsias vietas, kontaktinius telefonus, elektroninius pašto adresus;
2. pageidaujamas lankyti ne daugiau kaip 3 įstaigas, jas išdėstydami pirmumo tvarka;
3. pageidaujamas priėmimo datas;
4. pageidaujamas paslaugas (ugdymo kalba, specialioji pagalba, ugdymo trukmė);
5. pirmenybę suteikiančias priežastis, jeigu jos yra pagal Aprašo 16 punktą;
6. pranešimų gavimo būdą ir patvirtinimą, kad Prašymas yra galutinis ir jame pateikta teisinga informacija;
7. sutikimą, kad duomenys iš kitų valstybinių registrų bus surenkami automatiniu būdu.

Vaikų priėmimo (nepriėmimo) į grupes sąlygos:

Vaikų priskyrimas įstaigoms į naujas grupes organizuojamas kasmet nuo balandžio 1 d. iki birželio 15 d. Esant laisvoms vietoms, vaikai įstaigoms priskiriami visus metus.
Vaikus įstaigoms sistema priskiria automatiškai iš laukiančiųjų eilės, išskyrus be eilės priimamus vaikus, kuriuos įstaigoms priskiria sistemą administruojantys darbuotojai.
Priskirti įstaigoms vaikai iš laukiančiųjų eilės pasinaikina ir persikelia į lankančių įstaigas vaikų sąrašus, suskirstytus pagal grupių tipus (lopšelio, darželio, priešmokyklinio ugdymo).
Tėvai apie vaikų priskyrimą įstaigoms informuojami automatiškai elektroniniais pranešimais. Savivaldybės svetainėje, prisijungę unikaliais slaptažodžiais, tėvai gali matyti informaciją apie savo vaikus.

Tėvai, sutinkantys, kad jų vaikai lankytų priskirtas įstaigas, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimų apie priskyrimą gavimo privalo:

1. gautuose elektroniniuose pranešimuose patvirtinti sutikimus;
2. nuvykti į įstaigas ir pateikti su vaikų priėmimu susijusius dokumentus (kopijas);
3. informuoti telefonu, elektroniniu ar registruotu laišku įstaigų vadovus apie kitas dokumentų (kopijų) pateikimo datas, jeigu dėl ligos, išvykimo ar kitų svarbių priežasčių nustatytu terminu nuvykti į įstaigas jie negali.

Tėvai, atsisakantys jų vaikams priskirtų įstaigų, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimų apie priskyrimą gavimo privalo gautuose elektroniniuose pranešimuose patvirtinti atsisakymą.

Tėvams atsisakius priskirtų įstaigų, įstaigų atsakingi darbuotojai sistemoje pažymi vaikų neatvykimą ir vaikai automatiškai išregistruojami iš sistemos.

Jeigu tėvai nustatytu laiku gautuose elektroniniuose pranešimuose nepatvirtina savo sutikimų arba atsisakymų ugdyti vaikus priskirtose įstaigose arba priskirtoms įstaigoms nepateikia reikiamų dokumentų (kopijų), įstaigų atsakingi darbuotojai sistemoje pažymi vaikų neatvykimą ir išregistruoja vaikus iš sistemos.

Vaikai, išregistruoti iš sistemos pagal Aprašo 52 ir 53 punktus, pagal poreikį registruojami iš naujo šio Aprašo nustatyta tvarka.

Informacija atnaujinta — 2020 vasario 17 | << ATGAL

Paieška svetainėje

Klaipėdos lopšelis-darželis „Pakalnutė“ savivaldybės biudžetinė įstaiga, ugdomoji kalba – rusų.

Vykdomos neformaliojo (ikimokyklinio, priešmokyklinio) ugdymo programos.

Steigėjas

Steigėjas

Klaipėdos lopšelis-darželis „Pakalnutė“
Įstaigos kodas 190437470
A. s. XXXXX XXXXXXXXXXX
Bankas XXX XXXXXX

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Natalija Griško

I. Simonaitytės g. 15, 95124 Klaipėda
Direktoriaus tel., faksas: (8 46) 32 45 44
El. p. pakalnutesekretore@yahoo.com
Įstaigos darbo laikas: 7:30 – 18:00 val.

2020 © Klaipėdos l-d „Pakalnutė“
NEĮGALIESIEMS